Стратегія розвитку ліцею

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
ЯБЛУНІВСЬКОГО  ЛІЦЕЮ
Яблунівської  селищної ради  
об’єднаної  територіальної  громади  
Косівського  району  Івано-Франківської  області
на  2020-2025 роки

СХВАЛЕНО 
педагогічною  радою
протокол №1
від  27.08.2020 р.

    Стратегія розвитку Яблунівського ліцею спрямована на реалізацію Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції національного виховання  дітей  та  молоді, Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття») і розроблена на основі Законів України «Про освіту», «Про повну загальну серед-ню освіту». Стратегія враховує потреби сучасного українського суспільства, умови його інтеграції в європейське і світове співтовариство. 
    Мета  розвитку ліцею:  створення  умов  для  становлення творчої, всебічно  розвиненої особистості, яка володіє навичками та компетентностями, що відповідають  сучасному стану  розвитку  суспільства, яка готова навчатися протягом усього життя, свідомо  обирати  професію, є свідомою  особистістю, патріотом  України.

    Основні завдання і напрямки розвитку ліцею
1. Формування сучасного освітнього простору для учнів, орієнтованого на всебічний індивідуальний розвиток особистості  дітей.
2. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до навчання, виховання  і  розвиток  учнів  через оновлення змісту освіти і впровадження сучасних педагогічних технологій,  враховування  їх  вікових та індивідуальних особливостей.
3. Впровадження  в  освітній процес інноваційно-комунікаційних  технологій. Формування  цифрової  грамотності учнів та педагогів.
4. Демократизація освітнього процесу, забезпечення його гуманістичної спрямованості.
5. Формування у  дітей  позитивної мотивації навчальної діяльності, старанного та відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань  та  умінь.
6. Створення  умов  для  формування  індивідуальних  освітніх  маршрутів учнів початкової  та  базової  школи, забезпечення  профільності  навчання  у  старшій  школі.
7. Створення  ефективної, постійно діючої системи безперервної освіти педагогів. Розвиток  творчої  ініціативи  педагогів  щодо  пошуку нових форм і методів педагогічної діяльності.
8. Прищеплення  учням шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українського  народу,  формування національної самосвідомості, любові до рідної землі, готовності до праці в ім’я України.
9. Збереження і зміцнення морального та фізичного здоров’я дітей.
10. Створення системи активної співпраці  сім’ї  та  закладу  освіти  в процесі  розвитку  учнів.
11. Покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього   процесу. 

Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації 
стратегії  розвитку  ліцею
    Удосконалення освітнього процесу багато  в  чому  залежить  від  рівня розвитку матеріально-технічної бази закладу.
    Розвиток матеріальної бази ліцею передбачає:
    поповнення навчальних кабінетів наочними посібниками і  навчальним обладнанням;
    оновлення   комп’ютерної  техніки  у   кабінеті  інформатики;
    придбання  проекторів  та  ноутбуків   для   використання  педагогами   під  час  освітнього  процесу  в  кабінетах  ліцею;
    проведення ремонту навчальних кабінетів, внутрішніх  приміщень закладу, фасаду;
    поновлення та придбання спортивного обладнання;
    ремонт та поновлення меблів;
    доукомплектування книжкового фонду бібліотеки навчальною, педагогічною, методичною, науково-популярною, довідковою та художньою літературою.

    Концепція скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів формування  особистості, задоволення освітніх потреб дітей, створення розвивального освітнього середовища, що відповідає сучасній моделі випускника, який має  володіти  такими   якостями  та   вміннями: 
    • бути конкурентноздатним, мобільним, уміти інтегруватись у суспільство, яке  динамічно розвивається,  презентувати себе на ринку праці; 
    • критично мислити; 
    • використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем; 
    • генерувати нові ідеї, ухвалювати нестандартні рішення й нести за них відповідальність; 
    • володіти комунікативною культурою, уміти працювати в команді; 
    • уміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій; 
    • цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для само-реалізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави; 
    • уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення; 
    • бути патріотом, досконало  володіти   українською  мовою, вміти  спілкуватися  англійською  мовою, знати  історію  України;  
    • бути  екологічно грамотним, відповідально  ставитися  до  навколишнього  середовища;
    • бережливо ставитися до свого здоров'я та здоров'я інших як до найвищої цінності.

Comments